پایگاه خرید و دانلود مقالات تحقیقاتی علمی-دانشگاهی و پروژه های دانشجویی

مقاله،پروژه دانشجویی،تحقیق علمی

۵ مطلب با موضوع «مقالات رشته علوم انسانی :: اقتصاد» ثبت شده است

مقاله تحقیقی اقتصاد|عدم قطعیت در پیش بینی سود

ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 105
فرمت فایل docx
حجم فایل 808 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25
ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

فروشنده فایل

کد کاربری 42
کاربر

ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود

چکیده

با تکیه بر نتایج نظری معتبر که بر اساس آن عدم قطعیت دارای موئلفه های خاص و مشترکی می باشد، به طرح ارزیابی های جدید از عدم قطعیت در پیش بینی سود پرداخته، به صورتی که مجموع پراکندگی در میان تحلیل گران و واریانس پیش بینی میانگین، توسط مدل GARCH برآورد می گردد. ارزیابی های جدید بر مبنای اطلاعات خصوصی و مشترک در دسترس تحلیلگران در زمانی که پیش بینی را انجام می دهند، می باشد. از این رو، این ارزیابی بعضی از محدودیت های عوامل مورد استفاده مشترک عدم قطعیت در پیش بینی را در تحقیقات قبلی کاهش می دهد. با استفاده از پیش بینی سود توسط تحلیلگران، ما شواهد مستقیمی را از عملکرد برتر ارزیابی های جدید بدست می آوریم.

کلیدواژه: عدم قطعیت، پراکندگی تحلیل گر، اطلاعات خصوصی، BKLS، GARCH

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

مقاله پژوهشی اقتصاد|پیش بینی ورشکستگی شرکتها

چکیده فارسی و انگلیسی دارد فهرست مطالب دارد منابع دارد خروجی نرم افزار دارد
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 88
فرمت فایل doc
حجم فایل 367 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 183
بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکتهای

فروشنده فایل

کد کاربری 301
کاربر

چکیده:

ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل 13 شرکت ورشکسته و 28 شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 79 تا 87 می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTERاستخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 95/0 مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که " در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد".

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مساله 5

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6

4-1 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق. 9

5-1 اهداف تحقیق. 11

1-5-1 اهداف اصلی: 11

2-5-1 اهداف فرعی (ویژه) : 11

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 11

7-1 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 15

1-7-1 الگوی اسپرینگیت: 15

2-7-1 الگوی زیمسکی: 15

3-7-1 الگوی اهلسون: 16

8-1 فرضیات تحقیق. 16

9-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 17

10-1تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 17

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن. 22

1-1-2 مقدمه 22

2-1-2 تعریف ورشکستگی. 22

3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی. 23

4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری. 24

5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی. 25

6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران. 25

7-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها 26

8-1-2 ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل. 29

2-2 گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی. 29

1-2-2 دلایل ورشکستگی. 29

1-1-2-2 دلایل برون سازمانی. 30

2-1-2-2 دلایل درون سازمانی. 31

2-2-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. 34

3-2-2 انواع شکست.. 37

4-2-2 مراحل ورشکستگی. 37

5-2-2 هزینه های ورشکستگی. 39

6-2-2 تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه 40

7-2-2 مالیات وهزینه های ورشکستگی. 42

8-2-2 صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته 44

3-2 گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 46

1-3-2 تداوم فعالیت.. 46

2-3-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. 47

1-2-3-2 نشانه های مالی: 47

2-2-3-2 نشانه های عملیاتی: 47

3-2-3-2 سایر نشانه ها: 47

3-3-2 روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها 48

1-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 49

2-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان: 49

3-3-3-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی: 49

4-3-2 آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت.. 50

4-2 گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 50

1-4-2 پیش بینی. 50

2-4-2 تکنیک های پیش بینی. 51

1-2-4-2 روشهای کیفی پیش بینی: 51

2-2-4-2 روشهای کمی پیش بینی : 52

3-4-2 الگو(مدل) 52

4-4-2 روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی. 53

1-4-4-2 الگوهای آماری. 53

2-4-4-2 الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی. 56

3-4-4-2 الگوهای تئوریک... 58

5-4-2 ویژگی های یک الگوی خوب.. 60

6-4-2 معیارهای عملکرد 61

7-4-2 مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع. 62

5-2 گفتار پنجم: مدلهای پیش بینی ورشکستگی. 64

1-5-2 مدل ویلیام بیور. 64

2-5-2 مدل آلتمن. 65

3-5-2 مدل دی کین(1972) 68

4-5-2 مدل اسپرینگیت.. 69

5-5-2 مدل اهلسون. 70

6-5-2 مدل CA-SCORE. 71

7-5-2 مدل گریس.. 72

8-5-2 مدل یوشیکو شیراتا 73

9-5-2 مدل زیمسکی. 74

10-5-2 مدل تافلر. 75

11-5-2 مدل فولمر. 76

12-5-2 مدل زاوگین. 77

13-5-2 مدل فیلوسوفو. 79

14-5-2 مدل شبکه عصبی مصنوعی. 80

6-2 گفتارششم: تشریح نسبتهای مالی مورد استفاده در این تحقیق. 81

1-6-2 تاریخچه نسبتهای مالی. 81

2-6-2 تعریف و اهداف نسبتهای مالی. 82

3-6-2 انواع نسبتهای مالی. 82

4-6-2 معیارهای ارزیابی نسبتهای مالی. 82

5-6-2 تشریح نسبتهای مورداستفاده در این تحقیق. 83

6-6-2 محدودیتهای تجزیه وتحلیل نسبتها 85

7-2 گفتارهفتم: بازارهای سرمایه و ارکان آن. 85

1-7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 86

2-7-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار. 86

3-7-2 اصطلاحات کلیدی بورس.. 88

1-3-7-2 تعریف شاخص: 88

2-3-7-2 شاخص های بورس: 88

4-7-2 تاریخچه وتحولات بورس اوراق بهادار تهران. 89

1-4-7-2 دوره اول: سالهای 1346 تا 1357. 90

2-4-7-2 دوره دوم: سالهای 1357 تا 1367. 90

3-4-7-2 دوره سوم: سالهای 1368 تا 1375. 91

4-4-7-2 دوره چهارم: سالهای 1376 تا 1388. 92

8-2 گفتارهشتم: پیشینه تحقیق. 93

1-8-2 تحقیقات داخلی: 94

2-8-2 تحقیقات خارجی: 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 102

2-3 روش تحقیق. 102

3-3 جامعه و نمونه آماری. 103

1-3-3 معیار تعیین ورشکستگی: 105

2-3-3 معیار انتخاب شرکتهای ورشکسته: 105

3-3-3 معیارانتخاب شرکتهای غیرورشکسته: 105

4-3 قلمرو تحقیق. 106

1-4-3 قلمرو موضوعی: 106

2-4-3 قلمرو مکانی: 106

3-4-3 قلمرو زمانی: 106

5-3 روش و ابزار گردآوری داده ها 106

6-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها 107

7-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 110

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 113

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 113

1-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 118

2-3-4 تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم: 125

3-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم: 132

4-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 140

5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی: 146

1-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی اول: 147

2-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم: 148

3-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم: 149

4-5-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج آزمون فرضیه اصلی اول: 150

6-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 154

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 154

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 156

4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 157

5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 158

6-5 محدودیت های تحقیق. 159

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 161

منابع لاتین: 164

چکیده انگلیسی 166

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

کتاب جامع نرم افزاری بازار بورس

این مجموعه یکی از برترین محصولات این فروشگاه میباشد این مجموعه مختص دانشجویان رشته اقتصاد میباشد که درباره تشریح کامل بورس در اقتصاد میباشد این مجموعه به صورت یه کتاب نرم افزاری میباشد و با کلیک بر روی شروع و بعد فهرست مطالب به صورت هوشمند میتوانید از این کتاب کمیاب و نادر استفاده کنید یعنی با کلیک بر روی هر عنوانی مثلا اوراق بهادر میتوانید تمامی
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 1355 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
کتاب جامع درباره بورس به صورت نرم افزار

فروشنده فایل

کد کاربری 977
کاربر

باسلام. این مجموعه یکی از برترین محصولات این فروشگاه میباشد. این مجموعه مختص دانشجویان رشته اقتصاد میباشد که درباره تشریح کامل بورس در اقتصاد میباشد. این مجموعه به صورت یه کتاب نرم افزاری میباشد و با کلیک بر روی شروع و بعد فهرست مطالب به صورت هوشمند میتوانید از این کتاب کمیاب و نادر استفاده کنید. یعنی با کلیک بر روی هر عنوانی مثلا اوراق بهادر میتوانید تمامی انچه که لازم دارید در کتاب نرم افزار یا هوشمند بورس مطالعه نمایید. دوستان عزیز این نرم افزار تا حالا در هیچ سایتی قرار نگرفته و اگه هم بوده به صورت چند صفحه ی کوتاه میباشد. اما در این مجموعه که از صدها صفحه تشکیل شده به راحتی میتوانید تمامی انچه که درباره بورس اقتصاد لازم دارید مطالعه و حتی به راحتی متن مورد علاقه ی خود را کپی و ویرایش نمایید. به امید حمایت شما و همت ما.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

تحقیق دانشجویی اقتصاد|مدل هوش کسب و کار

مدل هوش کسب و کار مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 91
فرمت فایل docx
حجم فایل 3842 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 54
مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک

فروشنده فایل

کد کاربری 42
کاربر

مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی

مدل استراتژیک

فهرست

1 مقدمه 4

2 مفاهیم اولیه 8

2.1 موقعیت، مقاصد و مراحل 8

2.2 مجریان 11

2.3 شاخص ها 12

2.4 اهداف چرخه عمر و عمکرد: مدل محدود شده دستگاه 19

2.5 خط زمان تکامل و محدودیت های زمانی برای اهداف 22

3 محدوده BIM و مکانیسم های مجزا 25

3.1 گرداوری: اجباری، اختیاری، گرینشی 26

3.2 طبقه بندی: ساخت مدل های چهارلایه OMG 26

3.3 تعمیم: زیرشاخه ها و تخصص ضوابط کسب و کار 30

3.4 نمودار دسته UML برای مکانیسم های مجزای BIM 30

4 تجزیه و تحلیل استراتژیک از طریق نقشه برداری 34

4.1 استدلال هدف (قصد): مدل رسمی (اصلی) 34

4.2 انالیز SWOT با BIM 39

4.3 تعریف نقشه استراتژیک، کارت امتیازدهی متعادل و شاخص های عملکرد کلیدی با BIM-42

4.4 مدل گرافیکی احتمالی به منظور استدلال اهداف 44

5 بررسی موردی 46

6 فعالیت های مربوطه 48

7 نتیجه گیری 50

8 ضمیمه 51

8.1 رده بندی BIM 51

ص 3

چکیده

هوش کسب و کار (BI) شامل محدوده ای از فناوری هایی می باشد که هدف آن کمک به سازمان های بزرگتر در تعیین حالت و کیفیت فعالیت هایشان می باشد. فعالیت های BI (هوش کسب و کار) در شرایط سازمان کسب و کار و اهدافش، استراتژی ها و تاکتیک ها، همچنین زمینه های گسترده تر (خارجی) شامل مقررات، رقبا،مشتریان، بازارها، غیره، می باشد. این شرایط کسب و کار (داخلی و خارجی) به تعریف کارایی مراحل کسب و کار، و نظارت موارد دیگر پرداخته تا این اطمینان حاصل شود که اهداف کسب و کار برآورده شده و مقررات و سیاست ها سازگار با آن می باشند. مدل هوش کسب و کار (BIM) مجموعه ای از ساختارها را برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل زمینه کسب و کارشامل اهداف، موقعیت ها، مراحل، مجریان، تاثیرها، شاخص های عملکردی کلیدی و موارد دیگر، ایجاد می کند. هدف آن حمایت از مدل سازی و تحلیل سازمان کسب و کار در سطح استراتژیکی و تاکتیکی می باشد. طرح های مدل هوش کسب و کار (BIM) می تواند برای فعالیت های نظارتی، شامل تحلیل، ارزیابی و حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. این گزارش تحقیقی بعضی از نوآوری های مهم مدل هوش کسب و کار (BIM) ، شامل مفاهیم مقدماتی، مکانیسم های سازمانی، نمونه های آنالیز، همچنین نظر کلی بررسی موردی تفسیری را نشان می دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی

پروژه دانشجویی اقتصاد|مبانی اقتصاد روستا

پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 6069 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 500
پروژه پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

فروشنده فایل

کد کاربری 543
کاربر

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

موضوع علم اقتصاد 9

رابطه اقتصاد و جغرافیا .... ..12

موضوعات علم اقتصاد ......17

اقتصاد تولید کشاورزی ................................................................................................20.

بنیان اقتصادی ..22

بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه 22

نظام اقتصادی 24

انواع نظامهای اقتصادی 25

سازمان فعالیتهای اقتصادی 31

عوامل توسعه اقتصادی روستا 35

جمعیت 36

سرمایه و سرمایه‌گذاری 38

ابداعات 40

مبادلات بین‌المللی 41

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی 42

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا 44

موانع توسعه اقتصادی روستا 46

دورهای باطل فقر 47

نرخ ناچیز تمرکز سرمایه 48

موانع اجتماعی فرهنگی 49

تنگناههای کشاورزی 50

کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر.. .51

مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی.............................................................52

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی ........................................................................................................59

کشاورزی و اقتصاد ملی 60

کشاورزی و توسعه روستایی 66

چالش‌های عمده توسعه روستایی 71

کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا 79

فرایند تولید در بخش کشاورزی 77

مهاجرت و اقتصاد روستایی 81

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی 83

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی 86

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی..............................................................87

علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی 88

علل درونی 90

ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت 90

ـ عدم دسترسی به امکانات عمومی: 92

ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان مهمترین بخش اشتغال و تولید 92

ـ محدودیت منابع تولید‌ 93

ـ عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار 94

ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای 94

ـ کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی 95

عوامل بیرونی ....98

ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور 98

ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی 99

ـ نابرابری 100

- درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی.... ........103

ـ الگوهای توسعه .105

- قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی........................................................................................106

نقش مسکن در اقتصاد روستایی 109

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن 110

سازمانهای مدیریتی روستا 115

توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی .............................................................................................111

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی ..118

زمین 118

تقسیم بندی اقتصادی زمین 130

آب 125

پائین بودن راندمان آبیاری 142

اقتصاد آب در مناطق روستایی 144

عرضه اقتصادی آب 144

تقاضای آب 145

نیروی انسانی 149

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد 155

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی 156

اشتغال در مناطق روستایی 158

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی 162

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی 168

سرمایه 170

نقش سرمایه در بخش کشاورزی 170

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی 173

منابع تامین سرمایه 175

- منابع مالی رسمی 176

منابع مالی غیر رسمی 188

زمینه های سرمایه گذاری در روستا 193

نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید 194

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین 192

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات 199

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی 209

بازاریابی محصولات کشاورزی 209

عملیات بازاریابی .....212

عوامل بازار 215

شیوه بررسی اقتصاد روستا .....................................................................................226

فصل چهارم صنایع روستایی

صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها 220

خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی .....................................................................................222

صنایع روستایی در ایران ....................................................................................223

توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی 228

توسعه‌ صنایع روستایی با هدف توسعه بخش کشاورزی..............................................................231

تعریف صنایع روستایی در ایران 242

نواحی صنعتی روستایی 245

مزایای ایجاد نواحی روستایی ................................................................................. 246

موانع توسعه صنعتی روستاها 248

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ادمین حسنی