پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 296 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 515
کاربر

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................................................................... 2

بیان مسأله .................................................................................................................................................................. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش ....................................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش ........................................................................................................................................................... 6

فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................................. 7

تعریف مفهومی متغیرها ........................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی متغیرها .......................................................................................................................................... 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................... 10

سلامت روانی ........................................................................................................................................................... 10

تعریف سلامت روانی .............................................................................................................................................. 11

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف ..................................................................................................... 12

اصول بهداشت روانی .............................................................................................................................................. 12

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی ................................................................................................................ 14

عوامل موثر در تامین سلامت روان ................................................................................................................... 14

نقش خانواده در تامین سلامت روان .................................................................................................................. 14

نظریات مرتبط با سلامت روانی ......................................................................................................................... 15

سبک دلبستگی ...................................................................................................................................................... 21

تعریف دلبستگی ..................................................................................................................................................... 22

دلبستگی سیستم تنظیم کننده .......................................................................................................................... 23

نظریه فروید در مورد دلبستگی ........................................................................................................................... 24

پژوهش­های هارلو ................................................................................................................................................... 24

ویژگی­های دلبستگی ............................................................................................................................................. 26

پیوند .......................................................................................................................................................................... 26

پیشینه پژوهشی ..................................................................................................................................................... 28

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 31

جامعه آماری ........................................................................................................................................................... 31

نمونه و روش نمونه گیری .................................................................................................................................... 31

طرح پژوهش ........................................................................................................................................................... 31

ابزارهای پژوهش ..................................................................................................................................................... 31

روش تجزیه وتحلیل داده ها ................................................................................................................................ 33

روش اجرای پژوهش ......................................................................................................................................... 33

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش ................................................................................................................................................. 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 40

بحث و تفسیر یافته ها .......................................................................................................................................... 40

پیشنهادات ............................................................................................................................................................... 43

محدویت های پژوهش .......................................................................................................................................... 44

منابع ......................................................................................................................................................................... 45