پایان نامه کامل و جامع عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان کامل همراه با کلیه تحلیل ها و نمودارها در سطح ارشد خیلی عالی
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 123
فرمت فایل doc
حجم فایل 1730 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 176
پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

فروشنده فایل

کد کاربری 285
کاربر

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

کامل همراه با کلیه نمودارهای و تحلیل های آماری در سطح ارشد

فصل اول

کلیات پژوهش

-1 بیان مسأله:

-1 سوال اصلی

1 سوالات فرعی

1 اهداف تحقیق

1 اهمیت و ضرورت پژوهش

2-3-1 اهمیت نظری تحقیق:

4-1 قلمرو زمانی و مکانی موضوع

فصل دوم

پیشینه و مبانی نظری

1-2- تعریف خشونت و انواع آن

2-2- تاریخچه خشونت علیه زنان

2-2 جایگاه زن در ادبیات ایران:

- مبانی نظری تحقیق

سابقه تحقیق :

1-4-2 تحقیقات خارجی:

تحقیقات داخلی:

نقد مطالعات و تحقیقات :

بررسی های جمعیت شناسی موضوع

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی :

8-2- فرضیات تحقیق

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

روش تحقیق:

تعریف و تعیین جامعه آماری 1 :

دلیل عمده تحدید جامعه آماری:

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

متغیرهای تحقیق:

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها، تعیین سطح اندازه گیری:

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل :

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته:

روش جمع آوری اطلاعات:

روش تحلیل داده ها:

8-3- اعتبار (Validity)

پایایی (Reliability) :

پایایی نتایج پژوهش

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

آزمون فرضیه ها:

فصل پنجم :

جمع بندی و نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادات:

منابع